henkinen kasvu

Henkinen kasvu ja kehittyminen – kohti tasapainoisempaa elämää

Henkinen kasvu tapahtuu, kun yksilö tulee tietoisemmaksi omasta itsestään, ja ryhtyy tietoisesti käsittelemään toimintamalleja, asenteita, arvoja, tekoja ja tapoja, joita hän haluaa muuttaa. Prosessi alkaa omaan itseen tutustumisella, jolloin omia ajatuksia ja käyttäytymismalleja tutkitaan rehellisesti. Tavoitteena on tehdä muutoksia, jotka tuovat myönteisiä asioita ja uusia näkökulmia omaan elämään. 

Miksi henkinen kasvu on tärkeää?

Kasvaminen on muuttumista ja kehittymistä ajan myötä. Henkinen kasvu ja muutos ovat tärkeitä henkilökohtaiselle terveydelle, ja kasvun myötä sopeudumme paremmin elämän tuomiin muutoksiin. 

Henkinen kasvu parantaa resilienssiä eli psyykkistä selviytymiskykyä, ja tuo elämään enemmän tasapainoa sekä energiaa. Kasvun myötä huomaat voivasi paremmin, niin töissä kuin ihmissuhteissakin. 

Yleisiä itsensä kehittämisen osa-alueita

Henkisessä kasvussa on kyse siitä, että päästämme irti asioista, ajatuksista ja toimintamalleista, jotka estävät meitä olemasta oma, ainutlaatuinen itsemme tai kykyjemme valjastamista täyteen potentiaaliin.

Kehittämisen kohteita on jokaisella ihmisellä, ja painopisteet riippuvat täysin yksilön omasta lähtötilanteesta. Listasimme alle muutamia yleisiä kehityskohteita, joissa edistyminen auttaa tuomaan elämään positiivisia muutoksia.

 • Itsemyötätunto, itsestä huolehtiminen ja itsereflektio
 • Kommunikaatio- ja ihmissuhdetaidot
 • Itsetietoisuus
 • Ongelmanratkaisu
 • Konfliktit ja konfliktien ratkaisu
 • Navigointi muutoksessa ja epävarmuudessa 
 • Organisatoriset taidot
 • Ryhmä- ja yhteistyöt

Jokainen ihminen on ainutlaatuinen. Henkilökohtainen kehitys näyttää erilaiselta meille jokaiselle. Ensin on tärkeää tunnistaa, missä asioissa haluaa itseään kehittää. 

Itsensä kehittäminen johtaa henkiseen kasvuun

Itsensä kehittäminen on omaan itseen tutustumista, ja keskittymistä niihin toimintamalleihin sekä ajatuksiin, jotka ovat positiivisemman elämänkatsomuksen tiellä. Itsensä kehittämisen myötä voit muun muassa lisätä itsetietoisuutta, parantaa itsetuntoa ja taitojasi sekä saada uskallusta toteuttaa toiveitasi.

Kun otat tietoisesti askeleita kohti kehittymistä, huomaat kasvavasi myös henkisesti.

Tarpeiden huomiointi henkisen kasvun polulla

Erilaiset tarpeet voivat kertoa sisäisen epätasapainon tilasta. Tila saa ihmisen tekemään toimenpiteitä tasapainon saavuttamiseksi. Maslowin tarvehierarkia on yksi tunnetuimmista motivaatioteorioista. 

Maslowin teorian mukaan tiettyjen perustarpeiden on täytyttävä, jotta yksilö voi saavuttaa täyden potentiaalinsa. Tarvehierarkiassa henkilökohtaisen kehityksen alueet jaetaan viiteen eri osa-alueeseen.

 1. Fysiologiset tarpeet

Terve ruumis ruokkii tervettä mieltä. Fyysisen, henkisen ja emotionaalisen hyvinvointisi välillä on luontainen yhteys.

Yksilön fysiologiset tarpeet liittyvät ravintoon, uneen, liikuntaan ja liikkumiseen. Kun fyysistä itseäsi ravitaan, on todennäköistä, että myös mielesi hyötyy siitä. 

 1. Turvallisuuden tarpeet

Tässä tarvehierarkian osassa korostuu yksilön järjestyksen ja vakauden tunteet. Tarvitsemme vakautta, työtä, resursseja, terveyttä ja turvaa. Nämä tarpeet liitetään monesti pelkoon elämänhallinnan menettämisestä.

Emotionaalinen henkilökohtainen kehitys kulkee usein käsi kädessä tunneälyn kanssa. Yksinkertaisimmillaan tunneäly on kykyä ymmärtää tunteita, kuten turvallisuuden tunne sekä tunne siitä, että elämä on hallinnassa. 

Tunteiden lisäksi on hyvä huomioida, kuinka nuo tunteet muokkaavat ajatuksiamme ja tekojamme.

Mikä tahansa määrä kokemuksia soveltuu henkisen kasvun lähtökohdaksi. Kaikki kokemukset voivat auttaa sinua kasvamaan ja ymmärtämään itseäsi paremmin. 

On tärkeää tunnistaa ne kokemukset, jotka ovat tehneet sinusta henkilön, joka olet tänään. Kun mietit matkaasi, mitä olet oppinut? Oivallukset ovat osa henkistä kasvua. 

 1.  Sosiaaliset tarpeet

Sosiaaliset yhteydet ja ihmissuhteet (ystävyys, rakkaus, ryhmään kuuluminen) ovat välttämättömiä henkilökohtaisen kehityksen kannalta. Loppujen lopuksi myös henkinen kasvu tapahtuu monesti erilaisten kokemusten kautta, joihin sosiaaliset suhteet liittyvät vahvasti. 

Ihmiset ovat sosiaalisia olentoja, tarvitsemme yhteyden oppiaksemme ja kasvaaksemme.

Erilaisista vuorovaikutussuhteista saamme tärkeitä taitoja, joita voimme parantaa:

 • kommunikointitaidot
 • ongelmanratkaisutaidot
 • ihmissuhteiden ylläpitäminen
 • kyky vastaanottaa (ja antaa) palautetta

Opimme ympärillämme olevilta myös heidän omista kokemuksistaan.

 1.  Arvostuksen tarve

Tähän hierarkiatasoon liittyy arvostuksen tarve, yksilön halu saada mainetta ja erottua sosiaalisesta ryhmästä. Itsetunto ja itsekunnioitus ovat tärkeitä kehittämisen kohteita, jotta nämä tarpeet saadaan tyydytettyä.

Henkinen kasvu ja kehitys, olitpa uskonnollinen tai et, voidaan saavuttaa myös henkisyyden kautta. Henkisyys ilmenee erilaisena meille jokaiselle. Osalle meistä se sitoutumista tiettyyn uskontoon, ja toisille se voi olla esimerkiksi hiljentymistä, mindfulnessin harjoittamista tai muita harjoituksia. 

Henkisyys tarkoittaa, että panostat oman itsesi syvempään ymmärrykseen. Se auttaa sinua tuntemaan itsesi paremmin ja paljastaa arvosi, joiden kautta ohjaat itseäsi omanlaiseen elämään, jossa koet itsesi arvokkaaksi ja arvostetuksi. 

 1.  Itsensä toteuttamisen tarpeet 

Tämän tason tarpeet sisältävät eri taitojen kehittämisen ja oman työmme suorittamisen. Tarpeet liittyvät moraaliseen ja henkiseen kehittymiseen, etsiessämme elämän tarkoitusta.

Henkisen tasapainon ylläpitäminen on kriittistä henkilökohtaisen kehityksen kannalta.

Henkistä kasvua ja kehitystä voidaan edesauttaa monin tavoin, kuten

 • meditoimalla
 • riittävällä levolla 
 • ravintorikkaalla ruoalla
 • kirjallisuudella
 • työpajoilla ja harjoituksilla

Lepo on yhtä tärkeää (ellei tärkeämpää) kuin erilaiset harjoitukset. Kun henkinen tasapainosi paranee, myös sietokyky, ideointikyky ja itsetietoisuus paranevat. Kykenet tällöin toteuttamaan itseäsi ennakkoluulottomammin haluamillasi elämän osa-alueilla.

Itsensä kehittäminen on pieniä tekoja ja tasapainon hakemista jokapäiväisessä elämässä.

Lue lisää: Itsensä kehittäminen alkaa arjen pienistä muutoksista

Henkisen kasvun myönteiset vaikutukset

Henkisen kasvun prosessi on elämän mittainen. Se tuo kuitenkin erilaisia hyötyjä jo pienenkin edistymisen myötä.

Lisääntynyt itsetietoisuus ja itsetunto

Henkilökohtainen kasvu millä tahansa osa-alueella edellyttää, että tunnistat omat ajatusmallisi, tunteesi, tapasi ja reaktiosi. Se vaatii tietoisuutta siitä, kuka olet ihmisenä nykyisessä tilanteessasi. 

Se haastaa sinut myös katsomaan tulevaisuuteen, sinne, mitä kohti haluat mennä. Investoimalla itseesi lisäät itsetietoisuutta ja samalla myös itsetuntosi kasvaa.

Henkisen tasapainon löytäminen

Henkisen tasapainon löytäminen ja ylläpitäminen vaatii työtä. Monet henkilökohtaisen kehityksen työkalut keskittyvät rakentamaan parempaa henkistä kuntoa. Kun henkinen tasapainosi paranee, tunnet positiiviset vaikutukset. 

Ihmiset, jotka ovat henkisesti tasapainoisia, ovat tuottavampia, heillä on todennäköisesti vähemmän mielenterveysongelmia, ja he ovat luovempia sekä innovatiivisempia omassa elämässään.

Parempi palautuminen

Kun ajatusmaailmasi saa uusia, terveitä näkökulmia, olet joustavampi ja palautumisesi paranee. Henkiseen kasvuun sijoittaminen tarkoittaa siis investoimista kykyysi palautua (epätoivottujenkin) muutosten jälkeen.

Lisää tietoa ja opittuja taitoja

Avaa mielesi ja edistä kehittymistäsi esimerkiksi erilaisten kurssien avulla, jotka auttavat sinua hankkimaan taitoja, joita tarvitset urakehitykseen tai itsetuntemuksen lisäämiseen. 

Kehittymisen sanotaan tapahtuvan monesti epämukavuusalueella, joten ilmoittautuminen vihdoin esimerkiksi taide- tai keramiikkatunneille, voi auttaa hankkimaan taitoja täysin uudelta elämänalueelta.

Paremmat henkilökohtaiset ja ammatilliset suhteet

Henkinen kasvu näkyy usein myös parantuneina ihmissuhteina. Kun panostat itseesi, monesti itsetuntosi kasvaa, ja olet myös varmempi kommunikoija sekä osaat luoda rajat, jotka ovat omalle hyvinvoinnillesi välttämättömiä.

Yhteenveto – uutta ajatusmaailmaa kohti

Henkinen kasvu tapahtuu itsensä kehittämisen kautta. Erilaiset oivallukset omasta itsestä, omista reaktioista sekä haasteista, johtavat kohti uudenlaista ajatusmaailmaa, joka tukee hyvinvointiasi.

Joskus oivallusten löytäminen vaatii kirjallisuutta, toisinaan valmentajaa tai terapeuttia, joskus taas riittää oman hyvinvoinnin lisääminen muilla keinoin.

1. Tunnista osa-alueet, joilla haluat parannusta tapahtuvan

2. Työskentele ohjaajan kanssa oman suunnitelman kokoamiseksi tai kokoa itse

3. Määritä henkilökohtaiset kehitystavoitteet

4. Toteuta pienin askelin

5. Ole rehellinen ja tietoinen edistymisestäsi

Joskus on tärkeää tukeutua henkilökohtaiseen tukeen, kuten ystävään, valmentajaan, terapeuttiin, selvänäkijään tai muuhun ulkopuoliseen tahoon, jotta voit laatia juuri sinulle sopivan suunnitelman kasvusi tueksi. 

Muistathan, että sinulla ei ole samoja tarpeita, vahvuuksia, mahdollisuuksia ja taitoja kuin naapurillasi. Joten henkilökohtaiset tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi eivät myöskään ole identtiset.

www.successconsciousness.com 

www.betterup.com 

www.simplypsychology.org

Jaa artikkeli:

Pikatulkinta tekstiviestillä

Haluatko saada vastauksen sinua askarruttavaan asiaan mahdollisimman pian? Ennustajat vastaavat kysymyksiin linjalla ollessaan tai heti kun näkevät vastauksen asiaasi. Myös vastauksen saat tekstiviestllä.

Henkilökohtainen tulkinta

Onko sinulla jokin ratkaisematon ongelma, mennyt taakkana, tuleva hämärässä tai kenties sydän syrjällään? Selvänäkijämme laatima henkilökohtainen tulkinta eli laaja tulkinta antaa sinulle vastauksia mihin tahansa elämäsi kysymykseen.

Kiinnostaako sinua tietää lisää?